Práce bude zabezpečovať spoločnosť ista slovakia, s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava prostredníctvom poverenej osoby Jozef Špuro, 013 55 Štiavnik 1268.

 

Žiadame vlastníkov a nájomníkov bytov,  aby rešpektovali harmonogram prác (stanovený deň a čas výmeny) oznámený spôsobom obvyklým, a to formou vývesky v bytových domoch a sprístupnili byt v určenom čase, a tým zabezpečili plynulý výkon prác.  V zmysle § 11 zákona č. 182/1993 Z.z. vlastník bytu alebo nebytového priestoru  (NP) v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi a osobe oprávnenej vykonávať montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a (NP) a odpočet nameraných hodnôt,  ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.

 

V prípade, že nebude možné z vážneho dôvodu v určenom čase sprístupniť byt, žiadame oznámiť túto skutočnosť na SBD Bytča, alebo na t.č. 0911 014 010 minimálne deň vopred pred montážou.

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010po schodoch logo

 

slovensky zvaz bytovych druzstiev logo 2